הירשם או התחבר  

 

תפקידו של מכון הבקר
ה:
  • בקרת מבנים ע"י בקרי הבניה – בקרי בניה מוסמכים אשר פועלים במכוני הבקרה יבצעו את פעולות הבקרה הנדרשות על הליכי הבנייה ובעצם יחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע הבדיקות ההנדסיות והבטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. 
  • הקשר אל מול הרשויות  – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכי הבקרה ואישור תהליכי הבנייה.
  • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו  – בקרי הבניה יקיימו בקרת תכן ובקרת ביצוע של המבנים והתשתיות, תוך וידוא עמידתם בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה כתנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם.
  • החלפת הרשויות הקיימות   – במכוני הבקרה יפעלו בקרים מורשים מטעם הגופים המאשרים כיום (כיבוי אש, הנה"ס, משרד הבריאות ופקע"ר) ובכך יחליפו את הצורך בפניה פרטנית לכל גוף מאשר.
  • מתן המלצות מחייבות להיתרי בניה  – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרת תכן על תיק הבקשה להיתר, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות, יתן את האישור הנדרש להיתר בנייה.
  • בקרת ביצוע לאחר היתר הבנייה  – לאחר מתן היתר הבניה, ימשיך המכון את הבקרה על הליך הבניה ועמידתו בהיתר ובתקנים.
  • תעודת גמר וטופס   – בעת השלמת הבניה, יבחן המכון בבדיקות סופיות את ישום וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס.

חיפוש :

מהי בקרת תכן?


  

הסבר על תהליך בקרת התכן

הליך בקרת התכן הוא הליך בקרה הנוגע לכלל ההיבטים ההנדסיים בשלב הרישוי והביצוע של הבניה .

במסגרת הליך זה, בוחנים מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים שייקבעו בתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח 2018:  יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין, בטיחות מפני אש  צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה, מנפילה, מהיתקלות או מכוויה , איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע, מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים, אוורור הבניין, ניקוז למניעת שיטפונות וזיהום קרקע וביצוע השהייה והחדרה, מיגון – מקלט ומרחב מוגן, הגנת המבנה והשוהים בו מפני חומרים מסוכנים, אקוסטיקה, קרינה, אסבסט, בטיחות חשמל, בידוד תרמי ונגישות.

כאמור, בין תחומי התכן הנבחנים יטופלו במסגרת הליך בקרת התכן ובקרת הביצוע תחומים  שכיום נדרש לגביהם אישור גורם מאשר כתנאי למתן היתר בניה (הרשות הארצית לכבאות וההצלה, פיקוד העורף, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה), תחומים אלה יטופלו ע"י בקרים מורשים לאותו עניין אשר הוכשרו ע"י אותם גורמים מאשרים ויועסקו במכון הבקרה כחלק מהצוות, יצוין כי בשלב הראשון לעבודת מכוני הבקרה לא יידרשו בקרים מורשים בכל התחומים הנ"ל.


בהקשר זה חשוב להבדיל בין הליך בקרת התכן העוסק בתחומי תכן הנדסיים לעומת הליך הבקרה המרחבית המתבצע על ידי רשות הרישוי.

הליך בקרה התכן כפי שכבר הוזכר עוסק בתחומים הנדסיים הנוגעים לעמידה בדרישות הנוגעות לבטיחות ויציבות המבנה ושלום הציבור.

לעומת זאת הליך הבקרה המרחבית עוסק בבחינה של ההיתר ביחס לעמידה בהוראות התוכנית החלה על המגרש (קווי בניין , זכויות בנייה , תקני חנייה וכו') – כלומר ביחס להשפעה של הבנייה על המרחב שבו הוא נמצא.

 
כמו כן בניגוד להליך הבקרה המרחבית הליך בקרת התכן מתבצע ידי מכון בקרה (בבעלות פרטית או ציבורית) שאת הסמכתו הוא מקבל מהרשות להסמכת מעבדות  ואת רישיונו יקבל משר האוצר, ולא על ידי רשות הרישוי שהיא גוף ציבורי.(חוק התכנון והבנייה סעיף 158 טו (א) (2) ).

בנוסף, האנשים האמונים על ביצוע הליך בקרת התכן הם בקרים ובקרים מורשים שהוסמכו לכך. ההליך עצמו של בקרת התכן מנוהל על ידי בקר אחד המשמש בתור מנהל התיק בעוד שהוא נעזר בבקרים מורשים (בקרים שהוסמכו על ידי גורמים מאשרים דוגמת רשות הכבאות וההצלה ופיקוד העורף) ובקרים מומחים (בתחום יציבות מבנים) המסייעים לו בתחומי תכן הנוגעים להכשרתם.


הליך הבקרה מורכב משני נדבכים; בקרה תהליכית עוסקת בבקרה על התנהלותו של הליך התכן והבניה בהקשר של קיום מסמכים ותכניות, אישורים, בדיקות מעבדה, אנשי ובעלי מקצוע וכדומה, ובדיקה מדגמית הבוחנת באופן מדגמי וישיר היבטים מקצועיים והנדסיים לחלק מהאלמנטים בשלב הרישוי ובשלב הבניה בהתבסס על עיקרון ניהול סיכונים.

הבקרה הנעשית בשלב הרישוי נקראת בקרת תכן והבקרה הנעשית בשלבי הביצוע נקראת בקרת ביצוע.


בכל הנוגע למיקום של הליך בקרת התכן במסגרת הליך הרישוי הכולל אנחנו יכולים לראות כי הליך בקרת התכן ממוקם במרכזו של הליך קבלת ההיתר לבנייה.

בין שלב הבקרה המרחבית הנמשך 45 יום לבין שלב חישוב האגרות וקבלת ההיתר הסופי על ידי הרשות המקומית. מתוך 90 ימים שאורך הליך הרישוי ע"פ הרפורמה, שלב בקרת התכן אורך 30 יום, כלומר כשליש מן הזמן הכולל. 


בכל הנוגע לפירוט שלב בקרת התכן וחלוקת לוח הזמנים במהלכו, יש לציין כי השלב הראשון במסגרת תהליך בקרת התכן הוא התקשרות מול מכון הבקרה והגשת בקשה לבקרת תכן על ידי עורך הבקשה.

לאחר הגשת הבקשה, מכון הבקרה יבחן במשך תקופה שלא תעלה על חמישה ימים אם בקשה זו עומדת בתנאי הסף הנדרשים בתקנות התכנון והבניה. במידה והבקשה עומדת בתנאי הסף ניתן יהיה להתחיל בתהליך בקרת התכן במסגרתו על הבקר המנהל את התיק להנפיק דו"ח ביניים כולל, תוך 15 יום מיום קליטת הבקשה.

לאחר הגשת הדו"ח מתבצעים, בהינתן הצורך, סבבים של תיקונים המוגבלים בעשרה ימים (בתוספת של 21 יום שיינתנו במסגרת הוראת המעבר בתקנות) שבסופם מגיש עורך הבקשה בקשה עם תיקונים סופיים, לאחר מכן, מכון הבקרה בודק בתוך חמישה ימים אם בוצעו התיקונים הנדרשים אם לאו, ומוציא חו"ד מסכמת והמלצות לרשות הרישוי בדבר מתן היתר בניה.

ההמלצות וחו"ד המסכמת של מכון הבקרה מהוות תנאי סף לקבלת היתר בנייה על ידי רשות הרישוי.


לעניין תשלום למכון בקרה בעד בקרת תכן, בקרת תכן חוזרת, תוספת תשלום והחזר תשלום, יש לעיין בתוספת החמישית לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח 2018 , אך יצוין כי התשלום בעד בקרת התכן מתבצע כתנאי סף לבדיקת עמידת הבקשה בתנאי הסף.מתוך האתר הממשלתי האחוד

טואול - בניית אתרים באינטרנט