הירשם או התחבר  

 

תפקידו של מכון הבקר
ה:
  • בקרת מבנים ע"י בקרי הבניה – בקרי בניה מוסמכים אשר פועלים במכוני הבקרה יבצעו את פעולות הבקרה הנדרשות על הליכי הבנייה ובעצם יחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע הבדיקות ההנדסיות והבטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. 
  • הקשר אל מול הרשויות  – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכי הבקרה ואישור תהליכי הבנייה.
  • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו  – בקרי הבניה יקיימו בקרת תכן ובקרת ביצוע של המבנים והתשתיות, תוך וידוא עמידתם בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה כתנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם.
  • החלפת הרשויות הקיימות   – במכוני הבקרה יפעלו בקרים מורשים מטעם הגופים המאשרים כיום (כיבוי אש, הנה"ס, משרד הבריאות ופקע"ר) ובכך יחליפו את הצורך בפניה פרטנית לכל גוף מאשר.
  • מתן המלצות מחייבות להיתרי בניה  – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרת תכן על תיק הבקשה להיתר, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות, יתן את האישור הנדרש להיתר בנייה.
  • בקרת ביצוע לאחר היתר הבנייה  – לאחר מתן היתר הבניה, ימשיך המכון את הבקרה על הליך הבניה ועמידתו בהיתר ובתקנים.
  • תעודת גמר וטופס   – בעת השלמת הבניה, יבחן המכון בבדיקות סופיות את ישום וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס.

חיפוש :

מהי בקרת ביצוע?

הליך בקרת הביצוע , הוא הליך הבקרה ההנדסי המתרחש לאחר קבלת היתר הבנייה ועד לקבלת תעודת הגמר על ידי רשות הרישוי.

מטרתו של הליך זה הוא לוודא כי שלב הביצוע הכולל הן את שלב הגשת הבקשה לבקרת ביצוע (בשלב אישור תחילת עבודות) והן את מהלך הביצוע בפועל, הוא תקין ותואם את הוראות התכן.


בהקשר זה חשוב להבדיל בין הליך בקרת הביצוע להליך הפיקוח המרחבי המתבצע על ידי רשות הרישוי. הליך בקרת הביצוע לא עוסק בהיבטים מרחביים אלא אך ורק בבקרה על תחומי התכן ההנדסיים הנוגעים לבטיחות ויציבות המבנה ושלום הציבור.

במסגרת הליך זה מכוני הבקרה עורכים בקרה על מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים שיקבעו בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח 2018 :  יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין, בטיחות מפני אש  צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה, מנפילה, מהיתקלות או מכוויה , איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע, מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים, אוורור הבניין, ניקוז למניעת שיטפונות וזיהום קרקע וביצוע השהייה והחדרה, מיגון – מקלט ומרחב מוגן, הגנת המבנה והשוהים בו מפני חומרים מסוכנים, אקוסטיקה, קרינה, אסבסט, בטיחות חשמל, בידוד תרמי ונגישות.


בדומה להליך בקרת התכן מי שאחראי על הליך בקרת הביצוע הוא מכון הבקרה עמו היזם מתקשר. עם זאת חשוב לציין כי מדובר בשני הליכים שונים של בקרה וכי יזם יכול להתקשר עם מכון בקרה חדש בעת בקרת הביצוע.

הבדל נוסף בין הליך בקרת התכן לבין הליך בקרת הביצוע ניתן לראות באופן ברור בכל הנוגע לממשקי העבודה; אם בשלב בקרת התכן מי שפעל מול מכון הבקרה היה עורך הבקשה בשלב בקרת הביצוע עובדים מול מכון הבקרה שני בעלי תפקידים מטעם היזם: אחראי לביקורת על הביצוע ומתאם העבודה מול מכון הבקרה.

לביקורת על הביצוע ישמש כנציג היזם מול מכון הבקרה ברמה המקצועית ויהיה הגורם הראשי בזמן הביצוע לבקרת איכות הביצוע.

האחראי לתיאום עם מכון הבקרה, לעומת זאת, הוא מי שמינה בעל ההיתר לשמש כאיש קשר בינו לבין מכון הבקרה לעניין התיאום עם מכון הבקרה במהלך הביצוע ותפקידו יהיה להודיע למכון הבקרה על מצב התקדמות העבודות והגעתן לשלב הבקרה המתוכנן.

בהקשר זה חשוב לציין כי יתכן כי אדם אחד ישמש בו זמנית בשני התפקידים, הן כאחראי ביקורת הביצוע והן כאחראי מכון הבקרה.

 

את הליך בקרת הביצוע ניתן לחלק למספר שלבים נפרדים, השלב הראשון מתרחש לאחר קבלת ההיתר ולפני קבלת אישור תחילת עבודות על ידי רשות הרישוי ,היינו, שלב הגשת הבקשה לבקרת ביצוע . בשלב זה לאחר שהיזם מתקשר עם מכון בקרה האחראי לביקורת על הביצוע מגיש בקשה לבקרת ביצוע, מכון הבקרה בודק את עמידת הבקשה בתנאי הסף הנדרשים  תוך 15 יום (או 30 יום בהתאם לתקנה 45) ומודיע, בדבר עמידת הבקשה בתנאי הסף, ועל קליטת / אי קליטת הבקשה.

לאחר קליטת הבקשה נשלחת הודעה לרשות הרישוי על התקשרות עם מכון בקרה וקליטת הבקשה המהווה תנאי לקבלת אישור תחילת עבודות מידי רשות הרישוי.


בשלב השני לאחר קבלת אישור תחילת העבודות מידי רשות הרישוי תוכן על ידי מכון הבקרה תוכנית ביקורים הכוללת ביקור אחד לפחות בכל אחד מן השלבים ואבני הדרך הבאות: לפני תחילת ביצוע העבודות , במהלך ביצוע עבודות הביסוס , איטום בנייה בתת הקרקע , במהלך בניית שלד הבניין , גמר השלד והפעלת מערכות ועבודתם במשולב , לרבות עבודות גמר מבנה וזאת בנוסף לתוכנית ביקורים מפרוטת שיפרסם המנהל בהנחיות.

הביקורים עצמם יתועדו במסגרת יומן בקרה שבו ירוכז המידע על בקרת הביצוע לרבות : תוכנית הביקורים, דו"חות הביקורים שבוצעו, תוצאות בדיקות ואישורים , שינויים וחריגות בביצוע וביקורים חוזרים. 


לעניין הפיקוח העליון המתבצע על ידי עורך הבקשה ועורכי המשנה. מכון הבקרה יוודא קיום דו"חות פיקוח עליון אותם הוא יקבל לאחר כל ביקור פיקוח עליון באמצעות האחראי לביקורת על הביצוע.

בנוסף לכך במידה וגילה הבקר ליקוי, טעות, חוסר בהירות או חריגה מהוראות התכן בביצוע העבודות, יודיע על כך לאחראי לביקורת על הביצוע, לבעל ההיתר ולמי שעורך פיקוח עליון על ביצוע העבודות לפי ההיתר ורשאי הוא לזמן לאתר לבירור את עורך הבקשה הראשי או את עורך המשנה הנוגע לעניין, ולהורות בדבר ביצוע הפעולות הנדרשות לתיקון ומועדים לביצוע התיקון וכן להורות על ביצוע בדיקות מעבדה לאימות תקינות העבודה.


במידה והליך הבקרה עובר באופן תקין עוברים לשלב האחרון במסגרתו מכון הבקרה עורך ביקור מסכם באתר הבנייה שלאחריו אחראי ביקורת הביצוע שולח בקשה לחוות דעת מסכמת בצירוף כלל המסמכים, האישורים ובדיקות המעבדה הנדרשות.

במידה וחוות הדעת המסכמת היא חיובית ההמלצה מועברת לרשות הרישוי אשר מחליטה בדבר מתן תעודת גמר.

 
לעניין תשלום למכון בקרה בעד בקרת ביצוע, תוספת תשלום והחזר תשלום, יש לעיין בתוספת החמישית לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח 2018 , אך יצוין כי התשלום בעד בקרת הביצוע מחולק לשלושה שלבים כאשר התשלום הראשון מהווה תנאי סף לבדיקת עמידת הבקשה לבקרת ביצוע בתנאי הסף, והתשלום האחרון מהווה תנאי סף להנפקת חו"ד מסכמת לבקרת הביצוע.


מתוך האתר הממשלתי האחוד

טואול - בניית אתרים באינטרנט