הירשם או התחבר 
בית הדין לבוררויות 

פתרון סכסוכים בדרכי בוררות , בכל הנוגע לסכסוכים בענף הבניה, ע"י צוות בוררים מקצועי.


למידע נוסף השאירו פרטים בעמוד צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם,

או במייל: 
shany@bakarim-isu.com ובטלפון: 050-7222706.
חיפוש :

לצפייה בתקנון בית הדין

תקנון:

 

 1. "בית הדין": בית הדין לבוררויות בענף הבניה שליד התאחדות בקרי הבניה בישראל.
 2. הצדדים שבחרו להישפט בבית הדין, מסכימים לכללי בית הדין שבתוקף במועד הפניה לבוררות.
 3. נושאים שלגביהם אין כלל, ינהגו על פי חוק הבוררות.
 4. שפת הבוררות היא עברית.
 5. החוק הנוהג הוא החוק הישראלי.
 6. "מותב": מותב הבוררות, כולל בורר מקצועי או בבוררות בשניים: בורר מקצועי ובורר נוסף משפטן.
 7. "המצאת מסמכים": הגשות, הודעות ופס"ד יעשו כולם במייל לכתובות שצוינו ע"י הצדדים/+המותב/+המזכירות.
  המיילים הנשלחים בין הצדדים ובין הצדדים לבית הדין ידרשו אישור מסירה דיגיטלי.
 8. מועדים:

8.1.  הודעה שבוצעה בהתאם לכללים תחשב שהתקבלה בו ביום.

8.2.  תקופות הזמן ימנו החל מיום העסקים הראשון העוקב את יום מסירת המייל.

 1. בקשה לבוררות בבית הדין תוגש למזכירות בית הדין במייל, המזכירות תבדוק את שלמות המידע, תיידע את הצדדים, תגבה כספים ותמנה מותב.
  המזכירות רשאית לדרוש הוכחה לסמכות הייצוג. 
 2. תחילת הליך: ההודעה על מינוי מותב תחשב כמועד תחילת ההליך.
 3. בקשה לבוררות:

11.1.               הבקשה לבוררות תכלול:

11.1.1.  פרטי הצדדים כולל שם, ח.פ/ת.ז., פרטי התקשרות, כתובות, שמות ופרטי התקשרות עם הנציגים.

11.1.2.  פרוט הסכסוך, היקפו הכספי, בסיסו החוזי, שטר בוררות/חוזה הבוררות, המסמך בו חפץ התובע להציג את גרסתו ואת תביעתו, הסעד המבוקש, הצעות לאופי הבורר והבוררות ככל שיש מעבר להוראות חוזה הבוררות.

11.2.               המזכירות תפנה את הבקשה למשיב לקבל התיחסותו.

11.3.               הצדדים יסדירו את תשלומי שכר הטרחה בהתאם לנספח "עלויות בוררות ושכ"ט"

 1. מועדים:

12.1.               תוך 30 ימים ממסירת הבקשה למשיב על ידי המזכירות ישיב המשיב את תשובתו לכתב התביעה כאמור בסעיף 10 לעיל בתוספת תגובתו לתביעה ולסעדים הנדרשים בה וכן באפשרותו להגיש תביעה שכנגד ולבקש לצרף צד נוסף [הבקשה כאמור בסעיף 11 לעיל].

12.2.               תוך 15 יום ישיב התובע תגובתו לטענות כתב ההגנה והתביעה שכנגד על פי האמור בסעיף 11 וכן באפשרותו לבקש לצרף צד נוסף [כאמור בסעיף 11].

12.3.               הצד הנוסף יפעל על פי סעיף 12 והתובע זכאי להשיב תגובתו לטענותיו עפ"י ס' 13

12.4.               לאחר מכן תמנה המזכירות את הבורר. ממועד זה לא ניתן להוסיף כתבי טענות ונתבעים.

 1. ניגוד עניינים: הבורר יחתום על תצהיר אי ניגוד ענינים, ואי תלות ויתן גילוי לכל הכרות קודמת או נושא העלול להשפיע עליו. הבורר יתחייב לפעול על פי כללי בית הדין.
 2. סמכויות בית הדין:

14.1.               טענות לגבי תוקף ההסכם ובטלותו, תוקף הסכם הבוררות ובטלותו, קיום מספר הסכמי בוררות, ולגבי סמכויות הבורר, רשאית המזכירות להפנות לבית הדין או להשאירן להחלטת הבורר שמונה.

14.2.               בית הדין רשאי לפסוק שהבוררות אינה יכולה להמשך.

14.3.               בית הדין רשאי לפסוק על איחוד בוררויות כאשר כל הטענות נטענות מכח אותו הסכם בוררות והצדדים הם אותם הצדדים.

14.4.               בית הדין רשאי להחליף בורר, בפרט כאשר נבצר ממנו לכהן בתפקידו או כאשר עלו [לפני או במהלך ההליך] נושאים עפ"י ס' 16.

14.4.1.  השגה על מינוי בורר ניתן להגיש תוך 5 ימים מהודעת המינוי או תוך 5 ימים מהתגלות מידע הסותר את ההצהרות שבס' 16.

14.4.2.  בית הדין רשאי ליתן לצדדים ולבורר להגיב על הבקשה להחלפת הבורר  בתוך 5 ימים.

14.5.               בית הדין רשאי למנות מותב בן שני בוררים.

14.6.               בית הדין רשאי לקבוע שהבוררות תהיה זבל"א ואזי כל צד ימנה בורר מצדו תוך 15 יום מקבלת ההודעה מהמזכירות. נשיא המותב ימונה ע"י בית הדין.

14.7.               בית הדין רשאי להעיר על טיוטת פסק הבורר והערותיו יהיו מחייבות.

14.8.               בית הדין רשאי ליתן סעדים זמניים, סעדי הגנה וסעדי חרום , לקבל בטחונות מהצד המבקש וכן לבטל סעדים זמניים ולהחזיר בטחונות.

 1. סמכויות הבורר:

15.1.               הבורר רשאי לברור בכל מקום אותו ימצא הולם

15.2.               הבורר רשאי למנות מומחים, לזמן עדים, לשמוע עדויות, לעיין בכל מסמך ולהכנס לאתרי הביצוע ולפרויקטים הגמורים. דין סיור באתר כדין עדות הצדדים.

15.3.               לבקשת הצדדים הבורר יכול לקבוע שהבוררות תהיה חסויה.

15.4.               הבורר רשאי ליתן סעדים זמניים, סעדי הגנה וסעדי חרום לקבל בטחונות מהצד המבקש והצדדים רשאים לקבל סעד מבית משפט ככל הנדרש ועליהם לדווח על כך למזכירות.

15.5.               הבורר רשאי לתת פסק חלקי אחד או יותר המסיים את המחלוקת בנושא אחד או יותר

15.6.               הבורר רשאי להמליץ על גישור בהליך כולו או חלקו.

15.7.               הבורר רשאי לקבל החלטות על בסיס המסמכים ללא שמיעת ההוכחות.

15.8.               הבורר רשאי לדרוש כל מסמך וראיה ועדות הנראים לו דרושים ולקבוע את מועדי הגשתם.

15.9.               הבורר רשאי לקיים ישיבות בווידאו-קונפרנס ואמצעי IT ככל שלדעתו ייעלו את הדיון.

 1. לבקשת הצדדים רשאי הבורר להעביר את הבוררות למסלול גישור.

16.1.               משך ההליך- על פי סעיף 25

16.2.               חלק הבוררות ימשך עד 3 חודשים, הצעת מגשר ככל שתהיה לא יאוחר מחודשיים מתחילת ההליך ושבועיים נוספים לקבלת החלטת הצדדים.ההסכמה ככל שתתקבל ע"י הצדדים והמותב תצא כפסק בורר.

 1. משך הבוררות מיום מינוי הבורר הוא 3 חודשים
 2. הבורר יקבע בישיבה הראשונה את מועדי ישיבות ההוכחות של הצדדים ומיקומן, עדויות, חקירות וכך הלאה ואת מועדי הגשת הסיכומים והטעונים המשלימים הכל באופן שיסתיימו בתוך חודשיים מתחילת הבוררות.
 3. טיוטת פס"ד תעמוד לעיון בית הדין בתוך שבועיים מקבלת כל הסיכומים והטיעונים המשלימים ופסק הדין הסופי לאחר שבועיים נוספים.
 4. הארכת משך הבוררות: בהסכמת הצדדים ניתן להאריך את משך הבוררות בשלושה חודשים נוספים וזאת לאחר ש:

20.1.               תינתן הודעה למזכירות

20.2.               הצדדים יסדירו תשלום נוסף בהתאם לנספח "עלויות בוררות ושכ"ט"

20.3.               הבורר יקבע את מועדי ההוכחות והסיכומים בהתאם

 1. "בורר חירום": ניתן לפנות למינוי הבורר כבורר חירום.

21.1.               הבורר יקבע לוח זמנים קצר משלושה חדשים

21.2.               הבורר רשאי לקבוע שכר והוצאות בצו.

21.3.               ניתן לערער על החלטות בורר החירום בפני בית הדין.

21.4.               ניתן לתבוע בבוררות רגילה את השלכות צווי החירום.

21.5.               ניתן לבקש להפסיק את הליך החרום בפניה בהשגה למותב ו/או לבית הדין

 1. פסק הבוררות:

22.1.               פסק הבוררות יינתן על ידי הבורר, במקרה של בוררות מרובת בוררים הפסק יינתן ע"י נשיא המותב.

22.2.               הפסק יהיה מנומק

22.3.               הגיעו הצדדים להסכמה לאחר תחילת ההליך, ומותב הבוררות קיבל יערך ההסכם כפסק בוררות בהסכמה.

22.4.               את טיוטת פסק הדין יגיש הבורר תוך שבועיים מגמר הוכחות לעיון בית הדין. פסק הבורר יינתן רק לאחר אישורו על ידי בית הדין. אישור בית הדין לא יפגע בחופש ההחלטה של הבורר למעט במקרים הנופלים בגדר סעיף 16, פגיעה בשיקול הדעת של הבורר [כגון בשל מחלה] ועד סטייה מהוראות הסכם הבוררות.

22.5.               פסק הבוררות יועבר על ידי המזכירות לצדדים לאכיפה וזאת בכפוף להשלמת כל    התשלומים ע"י כל הצדדים או אחד מהם.

22.6.               עותק מקורי בכתב ניתן לקבל במזכירות.
           המזכירות תסייע בכל הצעדים הפורמליים הנדרשים לאכיפה.

22.7.               הצדדים רשאים לפנות למותב לתיקון , להבהרות ולפרוט הפסק בתוך 15 יום הערות והתייחסויות הצדדים לבקשת התיקון יינתנו בתוך 10 ימים. המותב רשאי לתקן את הפסק [גם מיוזמתו] בתוך 15 יום נוספים והוא יודיע על החלטתו לתקן לאחר קבלת הערות הצדדים.

22.8.               לצדדים קמה זכות ערעור על הפסק על פי חוק הבוררות.

22.9.               למרות האמור בסעיף קודם, רשאים הצדדים לערער בפני בית הדין

22.10.            ערעור תקנתו ככל האמור בבוררות רגילה, וסדרי התשלום בהתאם לנספח "עלויות בוררות ושכ"ט"

 1. ויתור: צד הרואה עצמו נפגע מאי מילוי כלל/הוראה/דין  יעלה את התנגדותו בתוך 10 ימים שאם לא כן יחשב כמוותר על זכותו להתנגד.
 2. אחריות: בית הדין אינו אחראי על מעשה או מחדל כלשהו בקשר עם הבוררות
טואול - בניית אתרים באינטרנט